Prolom voda
Prolom voda
Naslovna  |  PC info  |  Sa panela "Novinarstvo u doba pandemija": Informacije o vakcinaciji moraju biti jasne, precizne i sa ljudskom komponentom
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

PC info

28. 04. 2023.

Sa panela "Novinarstvo u doba pandemija": Informacije o vakcinaciji moraju biti jasne, precizne i sa ljudskom komponentom

Platforma sa verodostojnim informacijama o vakcinaciji ključna je za veće poverenje građana ne samo u imunizaciju već i u celokupan zdravstveni sistem, zaključili su lekari, medijski radnici i stručnjaci za komunikaciju koji su učestvovali u jučerašnjoj diskusiji "Novinarstvo u doba pandemija: izveštavanje o značaju vakcinacije tokom života".

Ovaj medijski dijalog organizovala je novinarska mreža koja se bavi zdravstom INTERNEWS, zajedno sa projektom MOMENTUM – Transformacija i pravičnost rutinske imunizacije koji podržava USAID. 

Stručnjak za imunizaciju, savetnik Agencije Sjedinjenih Američkih država za međunarodni razvoj (USAID) i Svetske zdravstvene organizacije Dragoslav Popović rekao je da je uloga medija ključna u komunikaciji zdravstvenih radnika sa građanima.

"Bez te saradnje nema nikakve, pa ni vakcinacije tokom čitavog života. Ona se bazira na razumevanju, poštovanju i razmeni informacija. Mediji ne samo da prenose poruke lekara građanima, već i omogućavaju da do lekara dođu poruke grupa koje su tiše ", istakao je Popović.

Pandemija je donela promenu u tome ko sve razgovara o vakcinaciji. Od pedijatara i roditelja, diskusija se, rekao je dr Popović, proširila na čitavu javnost. Ipak u toj komunikaciji su stvoreni  i brojni šumovi.

Najbitnije je, kako je istakao dr Popović, razgovarati sa grupama koje su skeptične kada se radi o vakcinaciji. Tim grupama su, prema njegovim rečima,  neophodni odgovori na brojna pitanja koja nisu dobili, a u tome važnu ulogu imaju mediji.

Najviše je skeptičnosti kod dopunskih vakcina koje se preporučuju odraslima, dok je za stanovništvo važnost rutinske vakcinacije dece gotovo neupitna, zaključak je prisutnih panelista.

Razlog za ovakva gledišta, kako je rekao dr Popović, može se pronaći u tome što su deca najranjivija. Kao što strah od bolesti poput dečije paralize i malih boginja podstiče roditelje da vakcinišu decu, tako na primer strah od raka materice može podstaći na vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV), zaključili su panelisti.

Načelnik odeljenja Epidemiologije infektivnih bolesti na Institutu za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine dr Sanjin Musa bio je saglasan da se najčešće vakcinišu deca školskog i predškolskog uzrasta.

"Kada držim treninge o vakcinaciji, najviše je prisutnih pedijatara", rekao je Musa.

Zbog toga je, kako je rekao, bilo potrebno utvrditi koje su  prioritetne akcije koje bi osigurale pouzdane, adekvatne, blagovremene i kvalitetne zalihe vakcine za sve odrasle osobe koje ispunjavaju uslove.

Dr Musa je istakao da je potrebno podizanje svesti o vakcinaciji i jačanje službe primarne zdravstvene zaštite.

"Neophodno je da budemo svesni koliko je opasno da vakcinacija izostane", dodao je.

Ipak, kako kaže stručnjakinja  za komunikaciju ogranka Svetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini Lejla Beglerović, teško je govoriti o imunizaciji u svetu koji je umoran od vanredne zdravstvene situacije, ali i od infodemije.

Prema njenim rečima, obilje informacija mnoge od nas tera da se zapitamo: "Treba li meni vakcinacija? Koje su posledice imunizacije?". Odgovore na ova pitanja, kako je rekla, treba da daju mediji.

"Informacija o imunizaciji mora biti jasna, precizna i sa ljudskom komponentom", dodala je.

U susret Svetskom danu slobode medija istakla je da su novinari u velikoj meri izveštavali o vakcinaciji u jeku pandemije virusa kovid-19.

"Sigurna sam da nas je ova pandemija približila potrebi da zajedno radimo i imamo više tolerancije jedni prema drugima", rekla je.

Ipak, sa pandemijom su došle mnoge teorije zavera. Neko ih je, kako je rekla Beglerović plasirao zbog finansijske dobiti, neko iz političkih razloga, a bilo je i onih koji su to radili iz čiste zabave.

"Centar za borbu protiv mržnje je objavio izveštaj u kome se navodi da 73% antivakserskih objava na društvenim mrežama dolazi od samo 12 naloga", rekla je.

Kako je rekla Novinarka medijske platforme Moldavije e-sanatate Elena Cioina, teme o vakcinaciji u medijima nisu obrađene dovoljno sistematično.

"Negativnu ulogu je imalo uključivanje političara koji su rekli da je to lagana bolest koja uđe na uvo, a izađe na nos", dodala je.

I u Moldaviji su se, istakla je Cioina, građani suočavali sa infodemijom.

"Ljudi nisu znali koje su verodostojne informacije i kako da se štite od zaraznih bolesti. Bilo je dosta problema u komunikaciji u vanrednim uslovima", dodala je.

Izazov je bio, kaže Cioina, pronaći i kredibilne izvore informacija i dobiti informacije od državnih organa. Ipak, pozitivno je, kako je rekla, što su novinari tada dosta otvorenije komunicirali sa predstavnicima vlasti.

Bea Spadacini iz Internjuza rekla je da je pandemija za novinare bila izazov sa kakvim nisu susretali jer su svakodnevno izveštavali o nečemu, bez mnogo dostupnih podataka.

„Shvatili smo da je potrebno pružiti podršku novinarima kako bi mogli da objavljuju tačne informacije o kovidu-19, vakcinaciji i da ostanu na vrhu zadatka. Kreiraliu smo mrežu Internjuz kojusada čini preko 5000 novinara“, rekla je.

Zadatak Internjuza kao kanala za podršku medija je, kako je rekla Jaya Shreeder iz ove mreže, da omogući novinarima da izveštavaju kvalitetno i pouzdano o vakcinaciji, kako bi građani mogli da donesu prave odluke.

Sanjin Musa je prisutnima predstavio i onlajn platformu ove organizacije, koja čitaocima daje bekgraund nauke o vakcinama i analizira različite pristupe vakcinaciji.

Dodao je da Internews organizuje besplatni kurs o o vakcinama.

“Znanje je moć, a ovi materijali daju bekgraund o nauci o vakcinama i o pristupu vakcinaciji. Tu je i bihejviorialna komponenta jer se pokazuje ko prihvata, a ko odbija vakcinaciju i zašto”, naglasio je Musa.

Panel je organizovan u okviru projekta “MOMENTUM – Transformacija i pravičnost rutinske imunizacije” u zemljama Evrope i Evroazije, uključujući Srbiju, Severnu Makedoniju, Moldaviju i Bosnu i Hercegovinu. Moderirala ga je novinarka novinarka časopisa „Nova ekonomija“ i ambasadorka mreže HJN za Zapadni Balkan Katarina Baletić.

Strah od mogućih nuspojava razlog je zbog čega neki ljudi izbegavaju neobaveznu vakcinaciju u odraslom dobu. Najbolje sredstvo za borbu sa ovim strahom je informisanje, a mediji tu imaju ključnu ulogu. Da bi stanovništvo shvatilo zbog čega su sekundarne vakcine važne i na koji način štite od zaraznih bolesti, neophodne su tačne, precizne i jasne informacije zaključak je sa ovog panela.

Video snimak možete pogledati na: Journalism in an Era of Epidemics: Reporting on Life Course Vaccinations - YouTube

 

Autor: Aleksandra Ničić

*************

Journalism in the Pandemics Age panel: Vaccination information must be clear, precise, and with a human element

 

A platform with credible information about vaccination is essential for citizens’ greater confidence in not only immunization but also the overall healthcare system, concluded doctors, media people, and communication experts who took part in yesterday's discussion on Journalism in the Pandemics Age: Reporting on the Importance of Lifelong Vaccination. The media dialogue was organized by the health journalism network INTERNEWS, teamed up with the project MOMENTUM: Transformation and Equity of Routine Immunization, which is supported by USAID.

Immunization expert and USAID and WHO adviser DragoslavPopović said that the media plays a crucial role in the communication between healthcare workers and the public.

“Without that exchange, there is no vaccination, not even that across the lifespan. It is rooted in understanding, respect, and sharing information. The media not only convey doctors’ messages to the public, but they also enable the messages of quieter groups to reach doctors,” Popović noted.

The pandemic has brought about a change in who exactly is part of the conversation about vaccination. According to Dr. Popović, the conversation has spilled over from pediatricians and parents to the general public. However, this communication has become saturated with noise.

As Dr. Popović pointed out, the key is talking to groups that are skeptical when it comes to vaccination. According to him, those groups require answers to many unanswered questions, which is where the media have a vital role.

The skepticism runs highest around supplementary vaccines recommended for adults, while the importance of routine vaccination of children is nearly indisputable, as the attending panelists concluded.

According to Dr. Popović, the reason for these views could be found in the fact that children are the most vulnerable. Just as fear of diseases like polio or measles prompts parents to get their children vaccinated, so, for example, fear of uterine cancer might prompt vaccination against the human papillomavirus (HPV), the panelists concluded.

Head of the Department of Infectious Diseases Epidemiology at the Institute for Public Health of the Federation of Bosnia and Herzegovina Dr. Sanjin Musa agreed that school- and preschool-age children are vaccinated most often.

“My vaccination training courses are mainly attended by pediatricians,” Musa said.

As a result, he said, it was necessary to establish the priority actions that would ensure dependable, adequate, timely, and high-quality vaccine supplies for all adults who meet the requirements.

Dr. Musa pointed out that awareness about vaccination needs to be raised and the primary health care service strengthened.

“We must know how risky missing vaccination is,” he added.

However, according to the Bosnian WHO branch Communications Expert LejlaBeglerović, it is difficult to talk about immunization in a world that is exhausted by the health emergency, as well as by the infodemic.

According to her, the abundance of information makes many of us wonder: Do I need to get vaccinated? What are the consequences of immunization? These questions, as she said, should be answered by the media.

“Information about immunization must be clear, precise, and with a human element,” she added.

Ahead of World Press Freedom Day, she noted that reporters have largely reported on vaccination in the midst of the COVID-19 pandemic.

“I am positive that the pandemic has brought us closer to the need to work together and be more tolerant of each other,” she said.

Still, the pandemic brought with it many conspiracy theories. As Beglerović said, some pushed them for financial gain, others for political reasons, while there were also those who did it for pure amusement.

“The Anti-Hate Center released a report stating that 73% of anti-vax social media posts come from only 12 accounts,” she said.

According to Elena Cioina, a reporter with the Moldova media platform e-sanatate, vaccination topics are not covered systematically enough in the media.

“A negative effect came from the involvement of politicians who said that this was a mild disease that entered through the ear and came out through the nose,” she added.

The Moldova public was facing an infodemic as well, Cioina noted.

“People had no idea what information was credible or how to protect themselves from infectious diseases. There were a lot of communication issues amidst the state of emergency,” she added.

According to her, the challenge was finding credible sources of information and getting information from government authorities. However, as she said, one positive was that reporters were communicating much more openly with government representatives.

Internews’ Bea Spadacini said that the pandemic was a never before faced challenge for reporters because they were reporting on something every day without much available data.

“We realized that reporters needed support so that they could publish accurate information about COVID-19 and vaccination and stay on top of it.” We launched Internews, a network that is now made up of more than 5,000 reporters,” she said.

According to the network’s Jaja Schröder, as a media support channel, Internews aims to enable quality and reliable reporting on vaccination, to allow the public to make the right decisions.

Sanjin Musa also introduced the organization's online platform, which provides readers with background science on vaccines and analyzes different vaccination approaches.

He added that Internews has a free course on vaccines.

“Knowledge is power, and these materials provide background on vaccine science and the approach to vaccination. There is also the behavioral component, because it indicates who accepts vaccination and who rejects it and why,” Musa noted.

The panel was held within the project MOMENTUM: Transformation and Equity of Routine Immunization in the countries of Europe and Eurasia, including Serbia, North Macedonia, Moldova, and Bosnia and Herzegovina. The moderatorwas Nova ekonomija’s reporter and HJN Ambassador for the Western Balkans Katarina Baletić.

Fear of possible side effects is the reason some people avoid optional vaccination in adulthood. The best tool to combat this fear is information, and the media play a key role in this. For the public to understand why secondary vaccines are important and how they protect against infectious diseases, the panel concluded that accurate, precise, and clear information is essential.

Recorded event:  Journalism in an Era of Epidemics: Reporting on Life Course Vaccinations - YouTube

Author: Aleksandra Ničić


Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.


 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

Ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs